MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Masal Patisseria tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Masal Patisseria tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; masalpatisseria.com/musteri-kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-aydinlatma-metni/ internet adresinde yer alan Masal Patisseria Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Masal Patisseria tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenebilecektir:

 • Masal Patisseria ürün ve hizmetlerinin sunulması,
 • Pastane ve tatlı ürünlerinin sunulması,
 • Online sipariş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Rezervasyon, sipariş ve taleplerin alınması ve yönetilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İşletme faaliyetlerinin prosedürlere ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi.

Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Toplanan kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerimizin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek size önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

Masal Patisseria’a ait web siteleri ve mobil uygulamalardaki çevrimiçi davranışsal hareketleriniz ile ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimiz çerez (cookie) kullanımına açık rıza vermeniz durumunda takip edilmektedir. Açık rızanızın yanı sıra, ilgili çerezlerin (cookie) kullanımına izin vermeniz durumunda çevrimiçi davranışsal hareketleriniz ile kişisel verileriniz ürün ve hizmetlerimizin size özel pazarlama faaliyetleri yapılması için işlenecektir. Web siteleri ve mobil uygulamalardaki çevrimiçi davranışsal hareketleriniz ile ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimiz takip edilmesi amacıyla iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır. Çerez aydınlatma metnine masalpatisseria.com/musteri-kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-aydinlatma-metni/ internet adresinden yer alan “Çerez Aydınlatma Metni” sekmesinden ulaşılabilir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. .

Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz;

 • Pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ve profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve tanıtılması amacıyla iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.
 • Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.

Kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileriniz verilerin barındırılması, pazarlama faaliyetlerinin ve müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışında mukim tedarikçimizle paylaşılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Masal Patisseria’nın ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız kapsamında fiziki ortamda şubelerimiz, pastanelerimiz, sosyal medya kanallarımız ve internet sitemiz üzerinden toplanmakta ve aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Ürün ve Hizmet sunulması,
  • Ürün ve Hizmet sunumu için fiyat teklifi süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin tahsili.
 • Masal Patisseria’nın hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;
  • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
  • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
  • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
  • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.
 • Masal Patisseria’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;
  • İlgili kişilerin hizmetlerimizden faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
  • Masal Patisseria yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
  • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
  • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Masal Patisseria faaliyetlerinin prosedürlere ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi.

Elde edilen kişisel verileriniz açık rıza vermeniz halinde;

 • Pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ve profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve tanıtılması amacıyla toplanmakta ve iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.
 • Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla toplanmakta ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, masalpatisseria.com/musteri-kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-aydinlatma-metni/  adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak veya mevzuatta öngörülen diğer yöntemler ile Masal Patisseria’ya iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Tarih: [27.07.2023]

Bu aydınlatma metni, Masal Patisseria ve müşterileri arasında kişisel verilerin korunması ve işlenmesine yönelik hak ve sorumlulukları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Herhangi bir değişiklik durumunda bu metin güncellenecektir. Bu nedenle, zaman zaman web sitemizi ziyaret ederek en güncel versiyonunu takip etmeniz önerilir.

Saygılarımızla,

Masal Patisseria Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Sorumlusu